Geschiedenis

Voorgeschiedenis: de eerste stappen

De allereerste aanwijzigingen voor het bestaan van een Hoeseltse muziekvereninging vinden we terug in de archieven van de arrondissementscommissaris, niet lang na de Belgische onafhankelijkheid: in zijn brief van 10 juni 1845 kondigt hij fier aan de pas opgerichte “Société de Musique de Hoesselt” een subsidie zal ontvangen van ruim 150 frank.

Dat de Provinciale Overheid de muzikale “Hoesselaren” destijds reeds goed gezind was lezen we in hun jaarverslag van 1847: aan de “Société de Chant Ste-Cécile” worden twee muziekinstrumenten aangeboden als subsidie. Allicht ontmoedigd door het “Spook van de honger” door de jaren na elkaar verwoeste oogsten, wordt in 1853 de muziekvereniging ontbonden, in afwachting van betere tijden…

De postkoets

Circa 1895: zanggroep “De plezierige jongens” en enkele muzikale families vonden dat de tijd rijp was om een nieuwe muziekvereniging op te richten

Koster Henri Peters was de aangewezen dirigent. Met een onbeschrijfelijk geduld en grote offervaardigheid, leerde hij de dorpsjongens de eerste grondbegrippen van de muziek: uren en uren gaf hij onvermoeibaar notenleer. Zijn uithoudingsvermogen werd beloond toen op 15 januari 1895 de eerste 40 muziekinstrumenten met de postkoets toekwamen. Dit historisch feit mag dan ook beschouwd worden als stichtingsdatum van onze muziekmaatschappij.

Op 11 mei 1895 (reeds na twee maanden) trad de nieuwe fanfare een eerste maal op voor de Hoeseltse bevolking en dit ter gelegenheid van het huwelijk van haar bestuurslid de Heer J. Lambrechts.

Het eerste optreden buiten Hoeselt vond plaats op 18 augustus 1895 te Eigenbilzen en reeds in mei 1896 trad men buiten de landsgrenzen voor een optreden in Maastricht. De Fanfare repeteerde in de raadszaal van het gemeentehuis.

De mannen met de grootste verdiensten

De persoon met de grootste verdienste is en blijft de stichter van de vereniging, nl. dhr C. Van Bockrijck, notaris. Zijn kunstgevoel en muzikale aanleg waren net zo groot als zijn stimulans en zijn werklust.

In de dirigent Henri Peters had hij een ware vriend en medewerker gevonden. Nooit ging een herhaling voorbij of de voorzitter stond op afstand te luisteren en na de herhalingen ging hij dan telkens zijn jongens een aanmoedigend woordje toespreken. Samen met de heren Huygen, Dr. Lambrechts, Lathuy en Molenaers vormde hij het eerste bestuur der vereniging.

De kiosk

Rond de eeuwwisseling ontstond uit de fanfare het toneelgezelschap dat eveneens haar repetities en zelfs haar uitvoeringen op het gemeentehuis mocht laten plaatsvinden. De eerste ‘standregelen’ van de maatschappij werden opgemaakt op perkament en hangen nog steeds op in het huidige lokaal. De fanfare stond nog steeds onder leiding van de heer Peters, de eerste dirigent.

Reeds vroeg was de fanfare bekend binnen en buiten de regio en dwong zij haar plaats af bij de beste maatschappijen van de provincie. Om met hen te kunnen blijven wedijveren werd op het kerkplein een kiosk gebouwd. Het enthousiasme was zo groot dat men de afwerking niet kon afwachten en reeds een kioskconcert gaf op 13 oktober 1898 terwijl de officiële inhuldiging van de kiosk pas op 11 juni 1899 plaats vond. Vermeldens waard is het feit dat de kiosk bebouwd werd op een fundering van omgekeerde flessen, omwille van de akoestiek.

Interbellum

In 1922 behaalde de fanfare een eerste prijs in Hasselt. Het was dé bekroning voor het geduldig opbouwwerk van dirigent Peters en het bestuur.

In 1923 werd, onder de muzikale leiding van de heer G. Ruiters de fanfare omgevormd tot harmonie. De Heer Ruiters was de opvolger van de heer Lefevre die gedurende een kortere periode de harmonie gedirigeerd had. De jonge harmonie behaalde reeds in mei een eerste prijs met diploma en gulden erepenning voor korps- en marswedstrijd in Lanaken. Het jaar daarna, in 1924 behaalde de harmonie een eerste prijs met gulden palm te Vilvoorde. Deze gulden palm hangt nog steeds aan de standaard. Die avond was heel Hoeselt in feeststemming. De harmonie werd opgewacht aan het station en in triomftocht naar het centrum begeleid.

In 1925 mocht de toen dertigjarige maatschappij zich ‘Koninklijke Harmonie’ noemen. In dat jaar werd ter bekroning van het dertigjaring bestaan een internationale wedstrijd georganiseerd op zondag 31 mei en maandag 1 juni.

De eerste officiële statuten, die in de archieven terug te vinden zijn, werden opgemaakt op 2 juli 1931 zodat vanaf 13 juli 1931 de vereniging een vzw werd. Op 23 februari 1936 werd door de Koninklijke Harmonie St.Cecilia een internationale solistenwedstrijd georganiseerd.

Eretitel

Op zondag 3 mei 1924 stond te lezen in de Handelsgazet

Hoesselt – Onze gemeente was deze dagen in volle feest, de nationale vlag wapperde aan elk huis, het kanon bulderede en kondigde aan de onderscheiding bekomen door onze Harmonie St. Cecilia, namelijk den eeretitel van “Koninklijke Harmonie”

Om dit succes te vieren deed onze Koninklijke Harmonie St.Cecilia een wandeling door de gemeente. Haar eerste bezoek was voor het monument der soldaten gesneuveld op het veld van eer, waar het vaderlandschlied ter hunner eer uitgevoerd wierd, deze schoone attentie vergenoegde eenieder, na een zegetocht door de gemeente, was er een prachtig concert op de grote plaats, geheel de bevolking, de geestelijke en wereldlijke overheden namen deel aan dit feest als achting en erkentelijkheid jegens de bestuursleden de spelende leden en hun ijverige bestuurder M. Guillaume Ruiters van Tongeren.

De titel van Koninklijke Harmonie is de zuivere belooning der verdiensten van de werkzamen bestuurder en zijnen getrouwe muzikanten. De bevolking is fier over haar muziek, niet alleen in woorden maar ook in daden, en hiervan gaf zij het beste bewijs door op 3 dagen tijde de noodige sommen te onderschrijven voor het opbouwen van een nieuw lokaal voor de harmonie. –

De oorlog voorbij zonder jubileum

Het gouden jubileumjaar had zo kalm, haast waardeloos moeten voorbijgaan, omdat de maatschappij alles behalve hersteld was van de zware slagen tijdens de jongste oorlog opgelopen. Er dienden speciale lessen gegeven om in zo weinig mogelijk tijd zoveel mogelijk muzikanten gevormd te krijgen.

Laten wij dadelijk en eerlijk bekennen dat onderwijzer E.Lambrechts in dit opzet volledig geslaagd is. In een paar jaar tijd werd de vereninging een 20-tal muzikanten sterker zodoende dat er weer kon meegedaan worden aan de plaatselijke plechtigheden en vooral aan de Zomerfeesten der buurmaatschappijen.

Ook het bestuur diende ernstige wijzigingen te ondergaan in de zin van uitbreiding. Op 27 oktober werd het bestuur bestaande uit Mevrouw Bosch van Drakestein de Borman, als erevoorzitster, de heren van Bockrijk – voorzitter, H.Lathuy – ondervoorzitter, W.Huygen – secretaris-schatbewaarder, S.Huygen en D.Timmermans – leden, versterkt met de heren R.Nartus – bestendig afgevaardigde, P.Thoelen – toenmalig burgemeester, G.Daenen, J.Gerits, G.Thijs en J.Thewissen

The golden sixties

De harmonie van Hoeselt is altijd een veelgevraagde en graag geziene muziekmaatschappij geweest op allerhande feestelijkheden en manifestaties, binnen en buiten de gemeente, binnen en buiten de provincie, tot zelfs in het buitenland.

In haar rijkste periode beschikte zij over een uitgebreid trommelkorps en een indrukwekkende marjorettengroep waar menigeen soms nog met heimwee aan terugdenkt.

Wie herinnert zich niet die imposante groep in de processie: trommelkorps, majoretten harmonie en daarachter de zingende maagden. Zelfs een ‘klein orkestje’ samengesteld uit muzikanten van de harmonie ging overal feestelijkheden en ‘andere’ manifestaties opluisteren. Zo werd er zelfs deelgenomen aan crochetwedstrijden met o.a. de gezusters Martens als zangeressen. Om alle prestaties en organisaties van de harmonie op te sommen zouden enkele boekdelen niet volstaan. Meerdere Hoeselaren zullen zich nog de grote muziekfeesten herinneren die doorgingen op de kiosk in het park van Mevr. Bosch en M. Van Bockrijk.
Rond 1970 was de Hoeseltse harmonie uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 100 leden. Ze bestond in die tijd uit een harmonieorkest, een drumband en een uitgebreide groep majorettes.

Het trommelkorps


Het trommelkorps werd opgericht in 1960 en stond gedurende meer dan 20 jaar onder de leiding van de heer Robert Schoefs. De foto toont de jonge muzikantjes bij de presentatie van hun eerste concert ten gehore van hun peters en meters.

Het majorettenkorps werd opgericht in 1973 en behaalde in nationale en internationale wedstrijden diverse eerste prijzen.